Modell 5 - “Én ungdomsskole i Randaberg kommune”

Modell 4 gir denne organiseringen av skolene i Randaberg kommune:

  • Harestad barneskole 1.-7. trinn med SFO og ATO - 453 elever

  • Randaberg ungdomsskole 8.-10. trinn - 449 elever

  • Goa barneskole 1.-7. trinn med SFO - 244 elever

  • Grødem barneskole 1.-7. trinn med SFO og Introbasen - 395 elever

Modellen innebærer at både ungdomstrinnet på Goa skole og Grødem skole flyttes over til Harestad skole, Torvmyrveien 22. 5.-7. trinn på Harestad skole flyttes over til Torvmyrveien 7. Det blir én ungdomsskole og tre barneskoler i kommunen.

Inne- og uteområder

Både elever og ansatte fra Harestad skole 5.-7. trinn flytter fra Torvmyrveien 22 til Torvmyrveien 7. Dette medfører at elever, ansatte og ledelse som allerede er i Torvmyrveien 7 må omorganisere seg i forhold til arbeidsrom og klasserom. Kortutgaven er at det er nok plass, fordi det vil være færre elever (og ansatte) i Torvmyrveien 7 enn det var når skolen huset samme gruppe elever og ansatte før Harestad skole Torvmyrveien 22 ble bygget.

Dette betyr at det som blir Harestad barneskole, Torvmyrveien 7, må ta i bruk administrasjon og personalrom i D-bygget der det var før. SFO, som i dag har A-bygget som egne lokaler, må tilbake til sambruk med skolen (som det er på de andre skolene). Det vil være et par ledige klasserom som skolen kan disponere til andre formål enn klasser, så dette er noe skolen selv kan vurdere hvordan de vil løse.

Det vil være god kapasitet på ledige klasserom og arbeidsrom både på Harestad ungdomsskole og Goa barneskole.

Uteområdene knyttet til Torvmyrveien 7 har blitt kraftig redusert de siste årene. Det vil derfor være plassutfordringer knyttet til aktiviteter i friminutt og midttime for elevene på Harestad barneskole. Områdene er heller ikke tilpasset aktiviteter for elever på barneskolen. Skolen må arbeide for å organisere aktiviteter i friminutt og midttime til å omfatte grusbanen mellom skolen og Randaberghallen.

Det vil være et større behov for tilgang til salene i Randaberghallen når Harestad skole vokser i størrelse, men dette er det rom for i dagens ordning.

Det som blir Randaberg ungdomsskole, i dag Harestad skole, Torvmyrveien 22, blir like fullt belagt med elever og ansatte som den er per dags dato.

I tabellen til høyre ser du den gjennomsnittlige klassestørrelsen på 8.-10. trinn på Randaberg ungdomsskole i årene som kommer, når elevene blir fordelt på 6 klasser per trinn. I løpet av de neste 13 årene er det bare to kull som vil være på 28-29 elever i klassene, før det synker kraftig i høsten 2032 og fremover. Randaberg ungdomsskole vil være en stor ungdomsskole, men ikke større enn tilsvarende skoler i nabokommuner.

Elevene

Alle ungdomsskoleelevene vil møtes på én skole i kommunen. De vil få et større elevmiljø, som gir mer variasjon og flere muligheter både faglig og sosialt. Samtidig kan et større elevmiljø bli utfordrende for enkelte elever.

Elever som gikk på Goa skole og Grødem skole 8.-10. trinn må reise til Harestad skole og får lenger skolevei. Noen få elever ytterst på Endrestø vil få en skolevei på mer enn 4 km og derfor ha rett på skyss med buss til Harestad skole. Det er ingen elever fra Grødem skole som vil få rett til skyss.

Elevene på 5.-7. trinn Harestad skole, Torvmyrveien 22, må flytte til Torvmyrveien 7. Da vil alle elevene på Harestad barneskole vil være samlet på samme fysiske område. Dette gjør at skolen oppleves som en helhetlig arena for alle elevene fra 1.-7. trinn organisert som en vanlig barneskole.

Personalet

Ansatte fra ungdomstrinnet på Goa skole og Grødem skole flytter over til Randaberg ungdomsskole.

Personalet for 5.-7. trinn på Harestad skole, Torvmyrveien 22, flyttes til lokalene i Torvmyrveien 7. Alle ansatte for Harestad barneskole vil da være samlet på samme fysiske sted, under én rektor og to undervisningsinspektører og med en kontormedarbeider.

Det vil være en ungdomsskole og tre barneskoler. De tre barneskolene vil ikke være større eller mindre enn de ville vært som barnetrinnet på en 1-10-skole, mens ungdomstrinnet vil være et betraktelig større miljø for de ansatte.

I og med at det lages en ny skole bør det opprettes en ny plasstillitsvalgt og et verneombud.

Pedagogiske konsekvenser

Skolestrukturen i denne modellen gjør at Randaberg kommune organiserer skolene likt det nabokommunene i praksis gjør. Kommuner vi ofte sammenligner oss med, som Gjesdal og Sola, har også denne strukturen. Det gjør igjen at vi vil ha enklere rammer for samarbeid mellom skolene over kommunegrenser, både faglig og pedagogisk.

Det vil også være enklere å ha et godt fokus på den gruppen elever som da blir den samme på de tre barneskolene og felles for elevene på ungdomsskolen. Oppdelingen i barneskoler og en ungdomsskole vil gjøre det enklere for kommunen å utvikle en felles god pedagogikk på skolene i kommunen.

Økonomiske konsekvenser

De eksisterende rektorene fortsetter som rektorer på henholdsvis Randaberg ungdomsskole (tidligere Harestad skole), Grødem barneskole og Goa barneskole.

Assisterende rektor for 1.-4. trinn på Harestad skole og undervisningsinspektør for 5.-7. trinn på Harestad skole overføres til Harestad barneskole som undervisningsinspektører. Det må ansettes en ny rektor og en ny kontormedarbeider på Harestad barneskole.

Undervisningsinspektørene for ungdomstrinnene på Goa skole og Grødem skole følger med over til Randaberg ungdomsskole, slik at det blir én undervisningsinspektør for hvert trinn på ungdomsskolen.

Fordelingsmodellen sikrer at skolene fordeler de økonomiske midlene på en kjent og gjennomtenkt måte. Det bør legges inn ekstra midler til rektorstilling og en kontormedarbeider.

Det vil være behov for nye møbler til ansatte for 5.-7. trinn når de flyttes til Torvmyrveien 7. Det er ikke møblerte arbeidsplasser til dem per dags dato. Det er mulig å flytte møbler fra Goa skole og Grødem skole, men dette vil også medføre en del utgifter og en god del planleggingsarbeid. Vi anbefaler at det kjøpes nye møbler til de ansatte. Annet kontorutstyr som kopimaskiner og datamaskiner på arbeidsplassen flyttes fra arbeidsplassene på skolene.

Elevene på 5.-7. trinn kan også trenge nye pulter og stoler når de flytter over til Torvmyrveien 7. Det er mulig å flytte møbler fra Goa skole og Grødem skole, men dette vil medføre en del utgifter og en god del planleggingsarbeid, og det må nok kjøpes en del nye møbler i tillegg. Vi anbefaler at det kjøpes nye møbler til elevene.

Det vil på noe lenger sikt være mulig å drifte Randaberg ungdomsskole mer effektivt og da ha mindre behov for lærere, men i selve overgangen mener vi det ikke bør være førsteprioritet. Lærernormen gjør at det må være et gitt antall lærertimer per elevtime, så behovet for lærere vil ikke endres i særlig grad om vi slår sammen ungdomstrinnene og får færre, men større, klasser. Det vil være noen effektiviseringseffekter, men det vil kreve et større arbeid å klargjøre i forkant og lettere å vurdere korrekt i etterkant.

Økte utgifter til skoleskyss for elever fra Endrestø, men dette vil uten problemer dekkes inn av eksisterende budsjetter for skoleskyss.

Alt i alt vil det ikke være spesielt dyrt å legge om skolestrukturen. Det vil være noen investeringsutgifter til møbler og faste utgifter til stillinger i administrasjonen på Harestad barneskole. Samtidig vil det være effektivitetsinnsparinger på Randaberg ungdomsskole. Disse vil først kunne beregnes når en velger å endre skolemodellen, siden de er avhengig av de konkrete elevtallene de aktuelle skoleårene.