Modell 3 - “Flytte ungdomstrinnet fra Goa skole til Harestad skole"

Modell 3 gir denne organiseringen av skolene i Randaberg kommune:

  • Harestad barneskole 1.-7. trinn med SFO og ATO - 453 elever

  • Harestad ungdomsskole 8.-10. trinn - 299 elever

  • Goa barneskole 1.-7. trinn med SFO - 244 elever

  • Grødem skole 1.-10. trinn med SFO og Introbasen - 545 elever

Modell 3 er å flytte ungdomstrinnet fra Goa skole over til Harestad skole, Torvmyrveien 22. Samtidig flytter 5.-7. trinn på Harestad skole fra Torvmyrveien 22 til Torvmyrveien 7 for at det skal være plass til elevene fra Goa og for å gi en bedre løsning for hvordan Harestad barneskole blir organisert.

Vi har vurdert å bare flytte 5. trinn fra Torvmyrveien 22 til Torvmyrveien 7. Det er en så dårlig løsning for de berørte ansatte og elevene ved Harestad skole at vi anser det for å være en uforsvarlig løsning og har ikke tatt den med som en aktuell modell.

Inne- og uterom

Både elever og ansatte fra Harestad skole 5.-7. trinn flytter fra Torvmyrveien 22 til Torvmyrveien 7. Dette medfører at elever, ansatte og ledelse som allerede er i Torvmyrveien 7 må omorganisere seg i forhold til arbeidsrom og klasserom. Kortutgaven er at det er nok plass, fordi det vil være færre elever (og ansatte) i Torvmyrveien 7 enn det var når skolen huset samme gruppe elever og ansatte før Harestad skole Torvmyrveien 22 ble bygget.

Dette betyr at det som blir Harestad barneskole, Torvmyrveien 7, må ta i bruk administrasjon og personalrom i D-bygget der det var før. SFO, som i dag har A-bygget som egne lokaler, må tilbake til sambruk med skolen (som det er på de andre skolene). Det vil være et par ledige klasserom som skolen kan disponere til andre formål enn klasser, så dette er noe skolen selv kan vurdere hvordan de vil løse.

Det vil være god kapasitet på ledige klasserom og arbeidsrom både på Harestad ungdomsskole og Goa barneskole.

Uteområdene knyttet til Torvmyrveien 7 er blitt kraftig redusert de siste årene. Det vil derfor være plassutfordringer knyttet til aktiviteter i friminutt og midttime for elevene på Harestad barneskole. Områdene er heller ikke tilpasset aktiviteter for elever på barneskolen. Skolen må arbeide for å organisere aktiviteter i friminutt og midttime til å omfatte grusbanen mellom skolen og Randaberghallen. Kommunen bør tilrettelegge mer areal som skolens uteområde og gjøre dette til gode områder for elevaktivitet.

Det vil være et større behov for tilgang til salene i Randaberghallen når Harestad ungdomsskole vokser i størrelse, men dette er det rom for i dagens ordning.

I tabellen til høyre ser du den gjennomsnittlige klassestørrelsen på 8.-10. trinn på Harestad skole med ungdomstrinnet fra Goa skole i årene som kommer, når elevene blir fordelt på 4 klasser per trinn. I løpet av de neste 13 årene er det bare ett trinn som vil være på 27-28 elever i klassene, før det synker kraftig i høsten 2030 og fremover.

Elevene

Elevene fra ungdomstrinnet på Goa skole blir en del av et større elevmiljø, som gir mer variasjon og flere muligheter både faglig og sosialt for elevene.

Elever fra Goa skole som må reise til Harestad ungdomsskole får lenger skolevei. Noen få elever ytterst på Endrestø vil få en skolevei på mer enn 4 km og derfor ha rett på skyss med buss til Harestad ungdomsskole.

Elevene på 5.-7. trinn Harestad skole, Torvmyrveien 22, må flytte til Torvmyrveien 7. Da vil alle elevene på Harestad barneskole vil være samlet på samme fysiske område. Dette gjør at skolen oppleves som en helhetlig arena for alle elevene fra 1.-7. trinn organisert som en vanlig barneskole.

Personalet

Personalet for 5.-7. trinn på Harestad skole, Torvmyrveien 22, flyttes til lokalene i Torvmyrveien 7. Alle ansatte på Harestad barneskole vil da være samlet på samme fysiske sted, under én rektor og to undervisningsinspektører og med en kontormedarbeider.

Det vil bli en overflødig undervisningsinspektør på Goa skole.

I og med at det lages en ny skole bør det opprettes en ny plasstillitsvalgt og et verneombud på denne skolen.

Pedagogiske konsekvenser

Å dele Harestad skole inn i to nye skoler, Harestad barneskole og Harestad ungdomsskole, gir to godt kjente organisatoriske og pedagogiske størrelser. Dette kan gi positive pedagogiske ringvirkninger i arbeidet med fagene og det sosiale miljøet. Samtidig kan det være et tap å ikke kunne utnytte mulighetene en kombinert barne- og ungdomsskole gir.

Elevene på ungdomstrinnet som kommer fra Goa skole vil oppleve et større fagmiljø på Harestad ungdomsskole, i tillegg til et større sosialt miljø. Dette kan gi flere gode pedagogiske gevinster, for eksempel større valgmuligheter i valgfag og 2. fremmedspråk, at det vil være elevgrupper som har samme interesser og tilhørighet som en selv og at de møter en større bredde personer blant de ansatte på skolen.

Ansatte på Harestad ungdomsskole vil også få et større fagmiljø de kan spille på.

Økonomiske konsekvenser

Rektor på Harestad skole fortsetter som rektor på Harestad ungdomsskole og det må ansettes en ny rektor på Harestad barneskole. Undervisningsinspektør for 5.-7. trinn på Harestad skole følger med over til Harestad barneskole, i tillegg til at det er en undervisningsinspektørstilling allerede knyttet til 1.-4. trinn. Det må ansettes en kontormedarbeider på Harestad barneskole.

Fordelingsmodellen sikrer at skolene fordeler de økonomiske midlene på en kjent og gjennomtenkt måte. Det bør legges inn ekstra midler til rektorstilling og en kontormedarbeider, men det kan spares inn utgifter til en undervisningsinspektørstilling på Goa skole.

Det vil være behov for nye møbler til ansatte for 5.-7. trinn når de flyttes til Torvmyrveien 7. Det er ikke møblerte arbeidsplasser til dem per dags dato. Det er mulig å flytte møbler fra Goa skole og Harestad skole, men dette vil også medføre en del utgifter og en god del planleggingsarbeid. Vi anbefaler at det kjøpes nye møbler til de ansatte. Annet kontorutstyr som kopimaskiner og datamaskiner på arbeidsplassen flyttes fra arbeidsplassene på Goa skole.

Elevene på 5.-7. trinn kan også trenge nye pulter og stoler når de flytter over til Torvmyrveien 7. Det er mulig å flytte møbler fra Goa skole, men dette vil medføre en del utgifter og en god del planleggingsarbeid, og det må nok kjøpes en del nye møbler i tillegg. Vi anbefaler at det kjøpes nye møbler til elevene.

Det vil på noe lenger sikt være mulig å drifte Harestad ungdomsskole mer effektivt og da ha mindre behov for lærere, men i selve overgangen mener vi det ikke bør være førsteprioritet. Lærernormen gjør at det må være et gitt antall lærertimer per elevtime, så behovet for lærere vil ikke endres i særlig grad om vi slår sammen ungdomstrinn og får færre, men større, klasser. Det vil være noen effektiviseringseffekter, men det vil kreve et større arbeid å klargjøre i forkant og lettere å vurdere korrekt i etterkant.

Økte utgifter til skoleskyss for elever fra Endrestø, men dette vil uten problemer dekkes inn av eksisterende budsjetter for skoleskyss.

Alt i alt vil det ikke være spesielt dyrt å legge om skolestrukturen. Det vil være noen investeringsutgifter til møbler og faste utgifter til stillinger i administrasjonen på Harestad barneskole. Samtidig vil det være innsparinger på undervisningsinspektørestillingen fra Goa skole og noen effektivitetsinnsparinger på Harestad ungdomsskole. Disse vil først kunne beregnes når en velger å endre skolemodellen, siden de er avhengig av de konkrete elevtallene de aktuelle skoleårene.