Modell 2 - "Harestad skole 1.-4. trinn og 5.-10. trinn"

Modell 2 gir denne organiseringen av skolene i Randaberg kommune:

  • Harestad skole 1.-4. trinn med SFO og ATO - 250 elever

  • Harestad skole 5.-10. trinn - 406 elever

  • Goa skole 1.-10. trinn - 340 elever

  • Grødem skole 1.-10. trinn - 545 elever

Endringene i denne modellen angår i liten grad Grødem skole og Goa skole. Dette er et forslag som administrasjonen arbeidet med i forkant av saken fra kommunestyret. I modellen blir Harestad skole delt opp fra én skole til to separate skoler: Harestad skole 1-4, som består av 1.-4. trinn, inkludert ATO og SFO, og Harestad skole 5-10, som består av 5.-10. trinn.

Ønsket om delingen kommer fra kommunalsjef for oppvekst. Den fysiske avstanden mellom Torvmyrveien 7 og Torvmyrveien 22 er en praktisk og pedagogisk utfordring i forhold til å drive skolen som én organisatorisk enhet, både i forhold til personalet og andre praktiske, pedagogiske, organisatoriske og økonomiske forhold.

Inne- og uteområder

De praktiske endringene er hovedsakelig administrative. Harestad skole 1.-4. trinn med ATO og SFO, skilles ut fra eksisterende Harestad skole og det opprettes et nytt administrativt område i kommunen for denne skolen i forhold til økonomi og personal. Ansatte på Harestad skole 1.-4. trinn, ATO og SFO flyttes over til dette administrative området.

I dag har assisterende rektor kontor på Harestad skole 1.-4. trinn, men det vil være behov for å rydde noe plass til en mulig undervisningsinspektør og kontormedarbeider. Det er god plass til å gjennomføre dette i eksisterende bygningsmasse i Torvmyrveien 7 hvor Harestad skole 1.-4. trinn er plassert.

Det er ellers ingen endringer i behov for inne- og uteområder ut fra dagens praksis.

Elevene

Det er ingen praktiske konsekvenser for elevene. Delingen representerer praksis slik den er i dag.

Personalet

Personalet på Harestad skole 1.-4. trinn inkludert ATO og SFO må, som nevnt, overføres til en ny skole i kommunens administrative systemer. Det fører til at ansatte som eventuelt skal være på begge skolene må ansettes på to ulike skoler. Slik er det i dag for ansatte som jobber både i skole og SFO.

De to personalgruppene ved Harestad skole 1.-4. trinn og 5.-10. trinn vil ikke lenger ha felles rektor og bør ha hver sin plasstillitsvalgt og verneombud.

Pedagogiske konsekvenser

Det er få pedagogiske konsekvenser i denne modellen. Delingen representerer praksis slik den er i dag. I og med at både Torvmyrveien 7 og 22 vil være egne skoler, vil det være enklere for ledelsen å ha et enhetlig og overordnet pedagogisk og organisatorisk grep på aktivitetene. Dette vil gjøre det pedagogiske arbeidet tydeligere og mer effektivt. Rutiner og samarbeidet mellom Torvmyrveien 7 og 22 innarbeides mellom de to skolene for å sikre gode overganger for elevene.

Det må nevnes at en skole med 1.-4. trinn, uten 5.-7. trinn, og en skole med 5.-10. trinn, uten 1.-4. trinn, ikke lenger er en vanlig skolemodeller i Norge. Tidligere var det noen kommuner som midlertidig opprettet skoler med 1.-4. trinn i påvente av de skulle oppjustere dem til barneskoler med 1.-7. trinn når elevtallet tilsa det. En skole med bare 1.-4. trinn vil mangle et fagmiljø i lærerkollegiet som strekker seg forbi småskoleopplæringen.

Økonomiske konsekvenser

Når Harestad skole deles i to skoler er det naturlig at de økonomiske rammene for skolen også fordeles sammen med de ulike ressursene som hører til hver del. Denne beregningen gjøres i fordelingsmodellen som kommunalsjef allerede bruker til å fordele økonomiske midler mellom skolene. I praksis betyr det at noe mer av fellesmidlene til skolene må brukes til å gi Harestad skole 1.-4. trinn midler til en rektor og en kontormedarbeider. Det er naturlig at inspektør/assisterende rektor for Harestad skole 1.-4. trinn følger med over til den nye skolen. Dette betyr i praksis at også Goa skole og Grødem skole får noe mindre ressurser enn om Harestad skole ikke hadde blitt delt.

I fordelingsmodellen har vi definert at hver skole trenger et “grunntillegg” som skal dekke behov en skole har, uansett størrelse på skolen. Dette grunntillegget må tas fra de andre skolene, om det ikke bli lagt inn friske økonomiske midler til delingen av Harestad skole.