Fire modeller

Administrasjonen mener det er fire gjennomførbare og forsvarlige modeller for hvordan skolene i Randaberg kommune kan organiseres. I korte trekk ser det slik ut:

Modell 1 - “Som i dag”

Kommunen beholder skolestrukturen slik den er i dag med tre kombinerte barne- og ungdomsskoler. Det er ingen endring fra dagens praksis.


Modell 2 - “Harestad skole 1.-4. trinn og 5.-10. trinn”

Harestad skole deles opp i to selvstendige skoler - “Harestad skole 1.-4. trinn” og “Harestad skole 5.-10. trinn”. Det er ingen endring for Goa skole og Grødem skole.


Modell 3 - “Flytte ungdomstrinnet fra Goa skole til Harestad skole”

Ungdomstrinnet fra Goa skole flyttes til Harestad skole. Samtidig flytter 5.-7. trinn fra Harestad skole til Torvmyrveien 7 og vi oppretter Harestad barneskole, Harestad ungdomsskole og Goa barneskole.


Modell 4 - “Én ungdomsskole i Randaberg kommune”
Som modell 3, men hvor vi også flytter ungdomstrinnet på Grødem skole til Harestad ungdomsskole. Denne modellen gir kommunen tre barneskoler og én ungdomsskole.

I det følgende vil vi beskrive de ulike måtene å organisere skolene på og der den første modellen, “Som i dag”, vil være utgangspunktet for vurderingen av de andre.

Vi er klar over at notatet ikke vil dekke alle spørsmål elever, foreldre, ansatte og andre vil ha. Mange spørsmål vil vi ikke kunne svare ordentlig på før vi endrer skolemodellen i kommunen. Vi kan si noe om hvilke muligheter og utfordringer modellene kan gi, men vi kan ikke være helt sikre på hvordan det vil slå ut i praksis. Å endre skolemodellen i en kommune er en stor endring med mange konsekvenser som er vanskelige å forutsi.

Om det er noe du likevel trenger svar på vil vi anbefale deg å bruke muligheten på denne nettsiden til å stille spørsmål. Der vil du også se hva andre har lurt på og hvilke svar de har fått.

Felles for alle modellene

Elevgrunnlaget

Elevgrunnlaget i kommunen vil være felles for alle modellene. I grafene under er det tydelig at elevtallet går kraftig ned i årene som kommer. Den lilla markeringen er status for inneværende skoleår og de rød er elevtallet i Randabergskolen de kommende årene. Nedgangen skyldes at det er færre elever som begynner på 1. trinn enn det er som slutter på 10. trinn.

Vi forutsetter at Harestad skole byggetrinn 2 ikke blir bygget

I dette notatet forutsetter vi at Harestad skole byggetrinn 2 ikke blir bygget innen de 15-20 neste årene. Om kommunestyret velger å bygge trinn 2 på Harestad skole før dette, vil det endre grunnlaget for alle modellene som blir skissert i notatet. Vi må da gjøre nye vurderinger ut fra hvordan situasjonen da blir seende ut.