Modell 1 - "Som i dag"

Modell 1 har denne organiseringen av skolene i Randaberg kommune:

 • Harestad skole 1.-10. trinn med SFO og ATO

  • Skolen er delt opp i to fysisk adskilte enheter - Torvmyrveien 7 (1.-4. trinn med SFO og ATO) og Torvmyrveien 22 (5.-10. trinn)

  • 1.-4. trinn 250 elever, 5.-7. trinn 203 elever, 8.-10. trinn 203 elever

 • Goa skole 1.-10. trinn

  • 1.-4. trinn 147 elever, 5.-7. trinn 97 elever, 8.-10. trinn 96 elever

 • Grødem skole 1.-10. trinn

  • 1.-4. trinn 216 elever, 5.-7. trinn 179 elever, 8.-10. trinn 150 elever

Modell 1 vil være utgangspunkt for hvordan vi vurderer de andre modellene. I denne modellen beholder vi skolestrukturen slik den er per dags dato. Det innebærer at vi fortsetter med de tre kombinerte barne- og ungdomsskolene slik de er organisert i dag. Randaberg kommune kjenner den nåværende modellen godt og eventuelle fordeler og ulemper ved den vil komme frem i vurderingen av de andre modellene. Sagt på en annen måte, fordeler i de andre modellene kan være ulemper i denne modellen.

I dag er det tre kombinerte barne- og ungdomsskoler i Randaberg. Harestad skole og Grødem skole kan sies å være nokså gjennomsnittlig store barneskoler og ungdomsskoler, om de hadde vært delt slik. Goa skole ville være regnet som en liten barneskole og en liten ungdomsskole.

Det er få eller ingen kommuner i regionen som har behold 1-10-skolen av den størrelsen vi har i Randaberg kommune. Andre kommuner har mindre, gjerne fådelte, 1-10-skoler på grunn av geografiske forhold i kommunen.

Skolene har fordelt budsjetter ut fra en fordelingsmodell som tar hensyn til at skolene er ulike i størrelse og har ulike behov.

Alle skolene har en rektor og en kontormedarbeider i full stilling. Harestad skole har en assisterende rektor for 1.-4. trinn og to undervisningsinspektør fordelt på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Grødem skole har tre undervisningsinspektører, én for hvert hovedtrinn (1.-4., 5.-7. og 8.-10. trinn), mens Goa skole har to undervisningsinspektører som sammen med rektor har ansvaret for hvert sitt hovedtrinn. Det varierer noe mellom skolene om undervisningsinspektørene har fast undervisning knyttet til stillingen sin eller ikke.

Det er en egen SFO-avdeling på hver skole, nært knyttet til 1.-4. trinn. Harestad skole har i tillegg en ATO-avdeling for elever som har behov for alternativ tilrettelagt opplæring, og Grødem skole har gjennom Introbasen, og ressursene der, ansvar for fremmedspråklige elever i kommunen.

De ansatte på skolene er i hovedsak knyttet til hovedtrinnet de underviser på, men det er noen lærere som arbeider på tvers av flere hovedtrinn. Det er i liten grad ansatte som jobber på tvers av skolene.