Fremtidig skolestruktur i Randaberg kommune

Kommunestyret ba i tekstdelen til budsjettet for 2022 administrasjonen utrede hvilke muligheter det ligger i en omorganiseringen av skolestrukturen i Randaberg kommune. Utredningen skulle også vurdere det å flytte ungdomstrinnet på Goa skole over til Harestad skole og en felles ungdomsskole for alle elevene i Randaberg kommune.

I forbindelse med saken har administrasjonen utarbeidet dette notatet du leser nå. Her skisserer vi de ulike skolestrukturene i Randaberg kommune som administrasjonen mener er gjennomførbare og som hver for seg vil være gode løsninger. Notatet vil inneholde fire forslag til skolestruktur med dertil informasjon om elevutvikling, sett i lys av alternativene. Det vil også være beskrivelser av fordeler og ulemper med hver løsning knyttet til elevfordeling på skolene, økonomi og kort om pedagogiske og sosiale konsekvenser.

Notatet blir offentliggjort i begynnelsen av mars og i perioden mars/april 2022 blir det anledning til å komme med tilbakemeldinger på forslagene. Frist er 30. april 2022.

Notatet blir sendt til følgende offisielle organer i kommunen knyttet til Randabergskolen:

  • Elevråd på skolene / BUK

  • FAU på skolene

  • SU på skolene

  • Alle fagforeninger som har ansatte på skolene

Tilbakemeldingene fra disse organene sendes til saksbehandler Odin Nøsen på epost odin.nosen@randaberg.kommune.no

Det blir også bli en åpen høring via en nettside knyttet til dette notatet, der alle som ønsker det kan komme med tilbakemeldinger på forslagene (se knapp "Åpen høring" til høyre).

Det blir selvfølgelig også være anledning til å foreslå helt egne alternativer som ikke er nevnt som forslag i notatet.

I tillegg blir det laget en enkel spørreundersøkelse om alternativene, som sendes ut til elevene på 5.-10. trinn og alle foresatte i Randabergskolen.

I mai 2022 blir notatet og alle tilbakemeldingene samlet opp til en sak som går til ungdomsrådet, HOL og kommunestyret. Dette vil være en informasjonssak hvor administrasjonen presenterer forslagene i notatet og tilbakemeldingene som er kommet. Kommunedirektøren kommer i saken ikke til å legge frem en foretrukket løsning da alle forslagene som legges frem i notatet vil være gjennomførbare og forsvarlige løsninger.